LIQUID ELEMENTS DECON ONE PRE-CLEANER / RUST REMOVER- 1 Liter

  • Aanbieding
  • Normale prijs €17,99
Inclusief belasting.


Liquid Elements Decon One Pre- Cleaner is één van de meest effectieve en snelst werkende all purpose middel om ijzervijlsel, vliegroest of spoorslag te verwijderen. Het is speciaal ontwikkeld om schoonmaken makkelijker te maken en zowel liefhebbers als professionals sneller resultaat te laten behalen.

Toepassing:
Eerst schudden
Spray op het oppervlak
ca. Laat het 1-2 minuten werken
Verwijder vervuiling met hogedrukreiniger
Opmerkingen:
Niet gebruiken op warme oppervlakken
Laat het niet drogen

Toepassing: 

Bevochtig het te behandelen oppervlak met Decon One en laat het ongeveer 1-2 minuten inwerken. Spoel daarna af met een hogedrukreiniger en zorg ervoor dat er geen resten achterblijven.

Waarschuwingen volgens de CLP-verordening
bijtende Signaalwoorden: Caution 
Hazard Statements:
  • H302: Schadelijk bij inslikken.
  • H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheidsaanbevelingen : P280 : beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. P301 + 312: In geval van inslikken: een Antigifcentrum / arts raadplegen als u zich onwel voelt. P305 + 351 + 338: In geval van contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Ga door met spoelen. P321: speciale behandeling (zie instructies op dit etiket). P330: mond spoelen.